Regulaminy

Druk

Regulamin obowiązków Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i jej członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale

Rozdział III. Zasady rozliczeń finansowych spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale

§ 1.
Członek zwalniający lokal obowiązany jest:
  1. przekazać lokal Spółdzielni w stanie odnowionym lub pokryć koszt odnowienia go przez Spółdzielnię; odnowienie lokalu polega na pomalowaniu bądź wytapetowaniu mieszkania w zależności od rozwiązania zastanego w momencie przydziału lokalu,
  2. usunąć uszkodzenia lub pokryć koszty usunięcia uszkodzeń lokalu, powstałych z winy członka lub osób z nim zamieszkałych,
  3. pokryć koszty zużycia bądź wymiany podłóg,
  4. pokryć koszty zużycia bądź wymiany urządzeń techniczno-sanitarnych oraz innych elementów wykończenia mieszkania, stanowiących normatywne wyposażenie lokalu,
  5. przywrócić standardowe wyposażenie mieszkania lub ponieść koszty tych prac. Podłogi położone przez zdającego w mieszkaniu przygotowanym inwestycyjnie pod indywidualne wykończenie wlicza się do wyposażenia standardowego.
§ 2.
Spółdzielnia może odstąpić od zasad określonych w § 2. pod warunkiem, iż członkowie - zwalniający i obejmujący lokal, złożą pisemne oświadczenie o uregulowaniu tych rozliczeń między sobą i nie będą rościć względem Spółdzielni roszczeń z tego tytułu.
§ 3.
Członek zwalniający lokal zobowiązany jest pokryć koszty zużycia urządzeń techniczno-sanitarnych i podłóg w pełnej wysokości za cały okres używania przez niego lokalu, względnie przywrócić je do stanu z momentu przyjęcia lokalu. Koszty te ustala Administracja Osiedla odpowiednio do stopnia zużycia urządzeń według aktualnego cennika.
§ 4.
Stopień zużycia urządzeń techniczno-sanitarnych i podłóg określa komisja w trakcie wizytacji lokalu w obecności członka, uwzględniając normatywne okresy użytkowania tych urządzeń według tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu, natomiast, gdy zużycie tych urządzeń znacznie odbiega od zużycia przewidzianego normatywnym okresem użytkowania, ocenę zużycia dokonuje się na podstawie stanu faktycznego.
§ 5.
Podstawą do ustalania kosztów zużycia urządzeń techniczno-sanitarnych i podłóg jest ich wartość w stanie nowym, ustalona według cen detalicznych (podwyższonych o koszty instalacji urządzeń), obowiązujących w dniu zwolnienia lokalu, zgodnie z przepisami (dot. podatku). W przypadku braku aktualnej ceny urządzenia (np. z uwagi na zaprzestanie produkcji), jego wartość w stanie nowym ustala się wg ceny urządzenia podobnego, co do wartości techniczno-użytkowych i estetycznych.
§ 6.
Środki z tytułu zużycia tych urządzeń wpłacane do Spółdzielni przez członka zwalniającego lokal zobowiązany jest przyjąć członek przejmujący lokal celem przywrócenia lokalu do normatywnych zaleceń.
§ 7.
Po wypłaceniu członkowi przejmującemu lokal środków wymienionych w § 6. przejmie on całość zobowiązań finansowych, związanych z wymianą urządzeń techniczno-sanitarnych i podłóg.
§ 8.
Obowiązek uiszczania opłat czynszowych przez członka zwalniającego ustaje z dniem przekazania odnowionego lokalu do dyspozycji PSM lub członka przejmującego, przy czym okres przeznaczony na odnowienie lokalu nie może być dłuższy niż 1 miesiąc licząc od daty zgłoszenia rezygnacji z lokalu. W stosunku do członków zwalniających lokal, a przejmujących inny lokal w zasobach PSM wykańczany indywidualnie, okres ten może ulec przedłużeniu do trzech miesięcy.
§ 9.
Za każdy dzień bezumownego zajmowania mieszkania członek zobowiązany jest płacić Spółdzielni odszkodowanie w wysokości 1,5-krotnej stawki - uchwalonej przez Radę Miasta Poznania - opłaty eksploatacyjnej, przypadającej na 1 m kw. zajmowanego mieszkania.
§ 10.
W przypadku, gdy odnowienie mieszkania wykonuje Spółdzielnia, obowiązek uiszczania czynszu przez członka wygasa po upływie jednego miesiąca od opróżnienia lokalu.


Copyright © 2017 by Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa